VASK - Vannskadestatistikk
VASK-hovedside | Om VASK | Om kodene Skader til og med 31.12.2023

 

Forklaring til kodene i VASK

 

Alle skadene har koder på følgende tre nivåer:

 

Installasjon.      Dette gir en grov plassering av stedet for skaden, om skaden har skjedd utenfor eller inne i bygningen, om skaden har skjedd i et vanntilførselsrør eller i et avløpsrør, om den delen av røret der skaden har skjedd ligger åpent eller skjult m.v.

 

Kilde.                 Dette gir en nærmere beskrivelse av skadestedet eller av selve skaden, om den skjedde på et metallrør eller plastrør, om den skjedde i en vanntilkoplet maskin som en vaskemaskin, eller om den skjedde i forbindelse med utett våtrom.

 

Årsak.                Dette gir selve årsaken til skaden, om det er gjort monteringsfeil, om brukeren har gjort feil, om skaden skyldes frost eller tilbakeslag m.v.

 

For koding av den enkelte skade har installasjon 11 alternativer, mens kilde og årsak har 10. Hvert alternativ er angitt med en bokstav. Alle vannskader skal kodes med en bokstav for installasjon, en bokstav for kilde og en bokstav for årsak i nevnte rekkefølge, til sammen tre bokstaver.

 

I mange andre kodeverk finnes alternativet ”ukjent” (eller ”annet”) til bruk for skader som ikke kan beskrives med de ordinære alternativene. I foreliggende kodeverk finnes ikke alternativet ”ukjent”. Ved koding av skader som ikke passer helt til de enkelte alternativene, velges de alternativene som antas mest sannsynlig eller som antas å ligge nærmest.

 

Når kodeverket er laget på denne måten, så er det for å unngå de tradisjonelt mange skadene under ”ukjent” som gir stor underrapportering av andre skadekategorier. Mange skader under ”ukjent” vanskeliggjør risikokartlegging, prioriteringen av skadeforebyggende innsats og evalueringen av slik innsats. Den måten som nå er valgt, vil ikke gi helt korrekt statistikk, men vil gi en tilnærmet riktig fordeling av skadene på de forskjellige alternativene og øke utsagnskraften ved risikokartlegging, forebygging og evaluering.

Bokstavene og alternativene for installasjon

 

A--       Vannrør innvendig åpent

Vanntilførselsrør inne i bygningen. Skaden har skjedd på et synlig sted på vanntilførselsrøret. Omfatter også vanntilførselsrør som er ført gjennom skap med skapdør, lett demonterbar seksjon e.l. som kan åpnes slik at slik at stedet på vanntilførselsrøret der skaden har skjedd blir synlig. Omfatter også vannrør til utvendig hagekran og selve kranen.

B--       Vannrør innvendig skjult

Vanntilførselsrør inne i bygningen. Skaden har skjedd på vanntilførselsrøret på et sted som er inne i vegg-, gulv- eller takkonstruksjon og som derfor ikke kan ses uten at bygningsplater eller panel fjernes, betonggulv brytes opp o.l.

C--       Avløp innvendig åpent

Avløpsrør inne i bygningen. Skaden har skjedd på et synlig sted på avløpsrøret. Omfatter også avløpsrør som er ført gjennom skap med skapdør, lett demonterbar seksjon e.l. som kan åpnes slik at stedet på avløpsrøret der skaden har skjedd blir synlig.

D--       Avløp innvendig skjult

Avløpsrør inne i bygningen. Skaden har skjedd på avløpsrøret på et sted som er inne i vegg-, gulv- eller takkonstruksjon og som derfor ikke kan ses uten at bygningsplater eller panel fjernes, betonggulv brytes opp o.l.

E--       Våtrom (følgeskader)

Vann som trenger ut i bygget ved normal bruk av baderom, dusjrom, vaskerom og andre rom med sluk og/eller membran. Omfatter også utetthet mellom sluk og gulv.

F--        Vaskemaskin, oppvaskmaskin og beholder

Vann som renner ut fra vaskebøtte, akvarium, vannseng, tank, basseng, beholder, kar, varmtvannsbereder, kjøleskap, vaskemaskin, oppvaskmaskin, hydrofortanker, sisterner, vask, sanitærutstyr o.l. samt brannslokkeapparat med vann som slokkemiddel. Omfatter også utstrømming av vann fordi tappekran ikke er blitt stengt, vannbeholder er veltet, slått i stykker m.v.

G--       Utvendig vann- og avløpsanlegg

Inntaksrør for vann og uttrekk for avløp (stikkrør) utenfor bygningen inkludert kummer.

H--       Vanninntrengning utenfra gjennom grunn         

Vanninntrengning gjennom de delene av bygget som er under terrenget, dvs. gjennom grunnmur under bakkenivå. Omfatter også inntrengning fra avløpsrør for overflatevann, avløpsrør fra taknedløp og drensrør.

I--        Vanninntrengning utenfra over grunn

Vanninntrengning gjennom de delene av bygget som har en ytterside mot friluft over terrenget, dvs. gjennom yttertak og yttervegger. Omfatter også inntrengning fra takrenner, utvendig og innvendig taknedløp.

J--        Varmeanlegg, gulvvarme og radiatorer

Rørnett i gulv, gulvvarme, radiator og rør til / fra radiator for vannbåren varme til romoppvarming.

K--       Sprinkleranlegg

Vannbasert brannslokkeanlegg med rørnett, sprinklerhoder, vannforsyning m.m.

Bokstavene og alternativene for kilde

 

-A-       Metallrør (kobber, støpejern, stål)

Lekkasje fra vannførende rør av kobber, stål, støpejern m.v.

-B-       Plastrør. Rør-i-rør-system

Lekkasje fra vannførende rør av plast, komposittmaterialer o.l. Lekkasje fra rør-i-rør-systemer inkludert boks, skap og varerør.

-C-       Støpte rør (betong, keramikk)

Lekkasje fra betongrør, støpte rør og keramiske rør.

-D-       Rørdel/skjøt, kupling, sluk

Lekkasje fra rørdel, skjøt, kupling, muffe, bend, sluk o.l.

-E-       Vanntilkoplet maskin

Lekkasje fra maskiner o.l. med fast tilknyttet vanninntak så som vaskemaskin, oppvaskmaskin, vannfilter, kaffemaskin, isbitmaskin, pumpeanlegg o.l. inkludert tilkoplingsslange. Unntatt er maskiner for oppvarming.

-F-        Varmtvannsbereder

Lekkasje fra varmtvannsbereder for oppvarming av vann til sanitærformål.

-G-       Anlegg for romtemperaturregulering

Lekkasje fra utstyr eller innretning for romoppvarming og -nedkjøling så som fyrkjel for vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme og vannbaserte kjøleanlegg. Omfatter også rørnett med radiatorer og vannsløyfer i gulvet. Omfatter også rørnett i yttertak for soloppvarming av vann, vannbaserte varmevekslere for jordvarme o.l.           

-H-       Sanitærutstyr og vaskekum, armatur

Lekkasje fra vaskeservant, toalett med åpen eller skjult sisterne, bidet, dusjkabinett, badekar inkl.tappekranene og stoppkranene til disse.

-I-        Nedbør. Smeltevann. Grunnvann

Inntrengning av regnvann, smeltevann fra sne eller is, flomvann / overflatevann i terrenget og grunnvann.

-J-        Søl, kondens og dusjing

Lekkasje fra akvarium og vannseng. Tilfeldig vann på gulv eller vegg, kondens, drypping (unntatt drypping fra utett rør) o.l.

Bokstavene og alternativene for årsak

 

--A       Produktfeil

Produktet fungerer ikke som forutsatt p.g.a. material- eller produksjonsfeil.

--B       Prosjekteringsfeil

Feil ved konstruksjonen og planlegging av anlegget, f. eks. feil dimensjonering, feil kravspesifikasjoner, utilstrekkelige ekspansjonsmuligheter, rør plassert i kalde soner, eller bruk av uegnede produkter eller materialer.

--C       Håndverkerfeil

Dårlig håndverksmessig utførelse. Ikke vannskadesikker utførelse av rør-i-rør-system. Dårlig innfesting. Skader påført gjengepartiet under monteringen. Manglende pakning/tetting. Bruk av komponenter som ikke passet sammen eller komponenter brukt feil.

--D       Brukerfeil. Uhell

Bruker glemte å skru av vannkran, veltet bøtte eller akvarium, tømte aggresiv væske i avløpsrør m.v. Omfatter også ondsinnede handlinger ved at uvedkommende f. eks. åpnet vannkran for å fremkalle et skadetilfelle.

--E       Slitasje og elde (normalt > 30 år)

Utslitningsskader p.g.a. alder eller salt- eller syreholdig vann. Morkne gummislager, ødelagte pakninger, utett ventil, korrosjon o.l. Hele eller vesentlige deler av installasjonen er utslitt. Se ”Levetid for sanitær¬installasjoner i boliger” fra Byggforsk, referanse nr. 700.330, sending 1 – 2003, for utdypning av begrepet elde.

--F        Lokal korrosjon

Lokal korrosjon og lekkasje fra rør på et lite område eller fra rørdel p.g.a. korrosjon som følge av dårlig lodding, lokale strekk- og trykkpåkjenninger, ekspansjonsbrudd, lokal tæring, lokal sprekk o.l. Korrosjonen skyldes ikke høy alder eller at installasjonen som helhet er utslitt.

--G       Stopp i avløp. Tilbakeslag

Oversvømmelse i bygningen fordi vann trenger inn gjennom avløpsnettet eller p.g.a. tett sluk, vannlås eller sanitærutstyr.

--H       Frost

Frostsprengning av rør, armatur og utstyr. Rør eller utstyr sprekker, rør presses ut av annet rør, kupling o.l. (NB. Frost et sted i røranlegget gir trykkøkning i hele anlegget slik at lekkasjen kan skje annet sted enn der frosten har vært).

--I        Ytre påvirkning

Plutselig trykkøkning, spiker eller skrue i vannrør, mekanisk gnisning, utmatning p.g.a. vibrasjon eller slag, påkjøring av sprinklerhode av truck o.l., rørbrudd i stikkrør p.g.a. graving o.l.

--J        Drenering

Tett drenering, ekstraordinær nedbør eller snøsmelting eller større mengder overflatevann enn det dreneringen er dimensjonert for.

Eksempler på tre-bokstavskoding av skader

 

ABH       I en bygning har et synlig vanntilførselsrør av plast blitt sprengt av frost.

DBG       I en bygning har et skjult avløpsrør av plast fått tilbakeslag.

GAI        Utvendig avløpsrør av metall er blitt lekk p.g.a. graving med gravemaskin.

FJD         Vaskebøtte har medført vann på gulvet fordi bøtten veltet ved et hendelig uhell.

Kategorisering av skadene

 

For å gjøre det lettere å følge utviklingen av vannskadene, er skadene kategorisert etter kodene for installasjon og kilde. Følgende kategoreier benyttes:

 

Gruppe

Kategori

Definisjon

Rørsystem

Lekkasje vannrør

Installasjon A,B og kilde A,B,D

Lekkasje avløp

Installasjon C,D og kilde B,C,D

Lekkasje utvendig røranlegg

Installasjon G og kilde A,B,C,D

Utstyr

Vanntilkoplet maskin

Installasjon F og kilde E

Varmtvannsbereder

Installasjon F og kilde F

Sanitærutstyr

Installasjon A,B,C,D,F og kilde H

Varmeanlegg

Installasjon J og kilde G

Bygg

Inntrenging utenfra

Installasjon H,I og kilde I

Utett våtrom

Installasjon E og kilde J

 

Illustrert presentasjon av kodeverket

 

Det er utarbeidet en presentasjon av kodeverket som er tilgjengelig her.