VASK - Vannskadestatistikk
VASK-hovedside | Om VASK | Om kodene Skader til og med 31.12.2023

 

Om VASK

Datagrunnlag

 

Grunnlaget for dataene er skader meldt til skadeforsikringsselskapene. Alle de største forsikringsselskapene i Norge har fra 1. januar 2008 levert data til VASK. Til sammen dekker disse selskapene nå vel 85% av det norske markedet. For å få et korrekt bilde av skadeomfanget, oppdateres skadeopplysningene 2 år bakover i tid. Bare skader som er tilstrekkelig godt kodet er inkludert.

Tallmaterialet vektes opp slik at at antall skader og de anslåtte erstatningene som presenteres i tabellene i VASK, harmonerer med det som presenteres i Finans Norgess kvartalspublikasjon "Skadestatistikk for landbasert forsikring". I krysstabellene presenteres altså beregnede verdier som viser et korrekt bilde av alle inntrufne vannskader i hele Norge.

Erstatningsbegrepet som benyttes i VASK er anslått erstatning. Med anslått erstatning menes betalte erstatninger pluss erstatningsavsetninger for de skader som er inntruffet i den tidsperioden statistikken omfatter.

Kvaliteten på datagrunnlaget antas å være tilstrekkelig god til å vise et korrekt bilde av skadeutviklingen. Vi arbeider kontinuerlig på flere plan for å oppnå en så god datakvalitet som mulig.

Eksempel på en krysstabell

 

VASK genererer krysstabeller som den som er vist nedenfor.

 

Årsak

Ledningssystem

Utstyr

Bygg

Annet

SUM

Produktfeil

2594

681

130

601

4006

Prosjekteringsfeil

357

58

155

158

728

Håndverkerfeil

1956

248

912

583

3699

Brukerfeil. Uhell

1967

1154

244

975

4340

Slitasje og elde

16779

4123

3070

3316

27288

Lokal korrosjon

4741

1141

147

937

6966

Stopp i avløp. Tilbakeslag

4192

436

547

1877

7052

Frost

1313

176

93

129

1711

Ytre påvirkning

2638

755

5492

1620

10505

Drenering

46

21

1782

162

2011

SUM

36583

8793

12572

10358

68306

 

Denne tabellen er laget med årsak i radene og gruppe i kolonnene. I cellene står antall skader. Merk at siste rad og tallkolonne inneholder henholdsvis kolonnesummer og radsummer.

Det er mulig å begrense datamaterialet som tabellen dannes fra. Slik filtrering gjøres ved å velge verdier fritt i listboksene i midtseksjonen på siden. Fler enn et valg kan gjøres i en listboks ved å kontroll-klikke, og ved å skift-klikke kan man velge et helt område. Valget Alle opphever filtreringen.

Tabellen ovenfor viser antall skader. Alternativt kan man velge å vise anslått erstatning. Det er også anledning til å velge å regne om verdiene til prosenter. Man velger da om tallene skal summeres til 100 radvis, kolonnevis eller totalt. Krysstabellen må genereres på nytt ved et trykk på knappen merket "Lag tabell" hver gang et eller flere valg endres.